M.T.C. THORNSPIICK


Huishoudelijk reglement

Huishoudelijke Regels 2018 

 1.  Ritten vergoeding 

Voor het uitzetten van een dagrit is een vergoeding ter beschikking voor de organisatie van € 0,12 per kilometer van de gereden rit. Hiertoe dient,  binnen een maand na de dagrit, een verzoek ingediend te worden bij de penningmeester. 

 2.  Onkosten vergoeding Toerweekend en/of andere opties van georganiseerde weekenden. 

Voor het organiseren van een weekend is een vergoeding ter beschikking van € 50,00. Hiertoe dient,  binnen een maand na het evenement, een verzoek ingediend te worden bij de penningmeester. Uiteraard hangt het van de organisatie af of men hiervan gebruik zal willen maken. 

 3.  Fruitmand  

Alleen leden krijgen een fruitmand bij langdurige ziekte of ongeval, mits dit bekend is bij het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk of er recht is op een fruitmand.  

 4.  Geboorte 

Wanneer bij het bestuur bekend is dat er een geboorte van een kind heeft plaatsgevonden bij één van de leden, zal er een kaartje worden verstuurd. 

5.  Stemrecht 

Alleen leden hebben stemrecht. 

6.  Bestuursleden 

Alleen leden mogen zich kiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Een bestuursfunctie geldt voor de 1e termijn voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan die termijn jaarlijks met 3 jaar worden verlengd. Leden kunnen gekozen worden indien ze minimaal 1 jaar lid zijn van de vereniging. 

 7. Lidmaatschap 

Het lidmaatschap dient te geschieden door automatische incasso. Dit zal medio Januari worden afgeschreven van de rekening. Het lidmaatschap is geldend voor een heel kalenderjaar. Personen die als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen een daartoe geëigend inschrijfformulier ingevuld en ondertekend aan de secretaris te sturen. 

8. Contributie 

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd. 

9. Beëindiging van het lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschied door een schriftelijke kennisgeving met een kleine toelichting. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van de contributie. 

10. Aansprakelijkheid 

Leden van M.T.C Thornspiick zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het eigen rijgedrag, snelheidsovertredingen, veroorzaakte ongevallen etc..  M.T.C. Thornspiick kan nimmer aansprakelijk gesteld worden c.q. aanvaarden voor ongevallen, verkeersfouten of andere mogelijke incidenten. 

11. Plaatsen foto’s 

Door het deelnemen aan door MTC Thornspiick georganiseerde activiteiten, geef je toestemming tot het plaatsen van foto’s op sociale media van MTC Thornspiick en op de website van MTC Thornspiick. Het is altijd mogelijk om je toestemming in te trekken.